กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกผ๒ฬๅกกกกทฑฬๅกกกกกก
สืาณ
ะยฮลถฏฬฌ
ฬ์ฝ๒สะว้
ะลฯขนซฟช
ทฝึพิฐตุ
ตุว้สพฟโ
ืจฬโืจภธ
ฤ๚ตฑวฐตฤฮปึร ฃบ ฬ์ฝ๒ตุทฝึพ  >  ะลฯขนซฟช  >  ม์ตผะลฯข
 
ะลฯขนซฟช
· ป๚นนึฐฤ
· ีฒ฿ทจนๆ
· นๆปฎผฦปฎ
· ม์ตผะลฯข
· ม์ตผฝฒปฐ
· อณผฦะลฯข
· ิคพ๖หในซฟช
· ทฮ๑ึธฤฯ
· าโผ๛ี๗ผฏ
· ทฝึพะลฯไ

ฬ์ฝ๒สะตุทฝึพฑเะฮฏิฑปแฐ์นซสาม์ตผะลฯข

ึ๗ศฮ  นุส๗ทๆ

 

กกกกนุส๗ทๆผ๒ภ๚

กกกกนุส๗ทๆฃฌฤะฃฌ1961ฤ๊12ิยณ๖ษ๚ฃฌฬ์ฝ๒พฒบฃศหกฃ1981ฤ๊10ิยผำศ๋ึะน๚นฒฒ๚ตณฃฌ1979ฤ๊12ิยฒฮผำนคื๗ฃฌิฺึฐด๓ังังภ๚กฃฯึศฮฬ์ฝ๒สะตุทฝึพฑเะฮฏิฑปแฐ์นซสาึ๗ศฮกฃ
กกกก1979ฤ๊12ิยฒฮพศ๋ฮ้ฃฌิ๘ศฮฬ์ฝ๒สะนซฐฒพึฮไืฐร๑พฏึงถำีฝสฟกขลลณคฃฌฮไพฏฬ์ฝ๒สะืถำฒฮฤฑกขตฺฮๅึงถำหพม๎ฒฟนษณคกขธฑฒฮฤฑณคฃฌืถำหพม๎ฒฟฐ์นซสาธฑึ๗ศฮกขึ๗ศฮฃฌฮไพฏฬ์ฝ๒ึธปำังะฃธฑะฃณคกฃ2008ฤ๊1ิยฦ๐ฃฌภ๚ศฮฬ์ฝ๒สะศหร๑ีธฎฐ์นซฬีดฆผถธษฒฟกขผผส๕ดฆธฑดฆณคฃจีดฆผถฃฉกขฝจา้ฬแฐธดฆดฆณคกฃ2016ฤ๊2ิยฃฌศฮสะตุทฝึพฐ์นซสาึ๗ศฮกฃ

กกกกนคื๗ทึนค
กกกกึ๗ณึศซรๆนคื๗กฃ

 

 
อ๘ีพตุอผุญ อ๘ีพษ๙ร๗
ึ๗ฐ์ฃบฬ์ฝ๒สะตุทฝึพฑเะฮฏิฑปแฐ์นซสา ฝ๒ICPฑธ09003389บล-2
ตุึทฃบฬ์ฝ๒สะฤฯฟชว๘ธดฟตยท11บลิ๖1บล
ต็ปฐฃบ022-23678938ฃจฝฺผูศีึตฐเฃฉ ำสฑเฃบ300191
ฮขะลนซึฺบล