กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกผ๒ฬๅกกกกทฑฬๅกกกกกก
สืาณ
ะยฮลถฏฬฌ
ฬ์ฝ๒สะว้
ะลฯขนซฟช
ทฝึพิฐตุ
ตุว้สพฟโ
ืจฬโืจภธ
ฤ๚ตฑวฐตฤฮปึร ฃบ ฬ์ฝ๒ตุทฝึพ  >  ฬ์ฝ๒สะว้
ฬ์ฝ๒สะฮปำฺฑฑฮณ38°34ฃงกซ40°15ฃงฃฌถซพญ116°43ฃงกซ118°04ฃงึฎผไฃฌดฆำฺน๚ผสสฑว๘ตฤถซฐหว๘กฃตุดฆึะน๚ปชฑฑฦฝิญถซฑฑฒฟฃฌบฃบำม๗ำ๒ฯยำฮกฃฑฑฦ๐ผปฯุปฦัยนุธฝฝ,ฤฯึมฑ๕บฃะยว๘ด๓ธติืฏืำฒืภหวฃฌฤฯฑฑณค189นซภ๏ฃปถซฦ๐ฑ๕บฃะยว๘บบนมศ๗ฝ๐็าิถซถธบำฮ๗ธษวฃฌฮ๗ึมพฒบฃฯุืำัภบำอ๕ฝ๘ืฏาิฮ๗ฬฒตยธษวฃฌถซฮ๗ฟํ117นซภ๏กฃถซมูฒณบฃฃฌำ๋ษฝถซกขมษถซถฐ๋ตบฯเอ๛ฃปฑฑาภัเษฝฃฌำ๋บำฑฑสกกขฑฑพฉสะฯเมฺกฃสวบฃบำฮๅด๓ึงม๗ฤฯิหบำกขืำัภบำกขด๓วๅบำกขำภถจบำกขฑฑิหบำตฤปใบฯดฆบอศ๋บฃฟฺฃฌหุำะ“พลบำฯยษา”กข“บำบฃาชณๅ”ึฎณฦ…ฯ๊ฯธ
 
อ๘ีพตุอผุญ อ๘ีพษ๙ร๗
ึ๗ฐ์ฃบฬ์ฝ๒สะตุทฝึพฑเะฮฏิฑปแฐ์นซสา ฝ๒ICPฑธ09003389บล-2
ตุึทฃบฬ์ฝ๒สะฤฯฟชว๘ธดฟตยท11บลิ๖1บล
ต็ปฐฃบ022-23678938ฃจฝฺผูศีึตฐเฃฉ ำสฑเฃบ300191
ฮขะลนซึฺบล